CHÍNH SÁCH XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA KHÁCH HÀNG VÍ ĐIỆN TỬ

I.THÔNG TIN CHUNG

1.1.Chính sách Bảo mật thông tin và xử lý dữ liệu cá nhân (“Chính sách”) này là một phần không thể tách rời của các thỏa thuận, Điều khoản và Điều kiện sử dụng Ví điện tử Mobivi (“Điều khoản Điều kiện”) chi phối mối quan hệ giữa Khách Hàng với Công ty Cổ phần Hỗ trợ Dịch vụ Thanh toán Việt Phú (“Công ty”/ “Mobivi”) trong quá trình Khách Hàng sử dụng Ví điện tử Mobivi trên nền tảng website www.mobivi.vn và/hoặc ứng dụng trên điện thoại di động Ví Mobivi (sau đây được gọi chung là “Hệ thống Ví Mobivi”).

1.2.Mobivi chỉ thu thập, xử lý và lưu trữ dữ liệu cá nhân của Khách Hàng phù hợp với quy định của pháp luật và trong phạm vi (các) thỏa thuận giữa Mobivi và Khách Hàng.

1.3.Mobivi nghiêm túc thực hiện trách nhiệm của mình liên quan đến bảo mật thông tin theo các quy định về bảo vệ bí mật thông tin, dữ liệu cá nhân của pháp luật Việt Nam và cam kết tôn trọng quyền riêng tư và sự quan tâm của tất cả các Khách Hàng.

1.4.Khi đăng ký hoặc tiếp tục sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của Ví điện tử Mobivi, Khách Hàng sẽ được lấy sự chấp thuận đối với toàn bộ các điều khoản trong Chính sách này.

Trong phạm vi Chính sách này, tùy từng ngữ cảnh thể hiện, Công ty có thể được hiểu chung là “Chúng tôi”.

II.PHẠM VI VÀ PHƯƠNG THỨC THU THẬP DỮ LIỆU CÁ NHÂN

2.1.Phạm vi xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng

Do đặc thù của tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng mà Mobivi xử lý được xem là Dữ Liệu Cá Nhân Nhạy Cảm, trong đó bao gồm:

a)Họ, chữ đệm và tên khai sinh, tên gọi khác (nếu có); Ngày, tháng, năm sinh; ngày, tháng, năm chết hoặc mất tích; Giới tính; Nơi sinh, nơi đăng ký khai sinh, nơi thường trú, nơi tạm trú, nơi ở hiện tại, quê quán, địa chỉ liên hệ; Quốc tịch; Hình ảnh của cá nhân; Số điện thoại, số chứng minh nhân dân, số định danh cá nhân, số hộ chiếu;

b)Dữ liệu cá nhân phản ánh hoạt động, lịch sử hoạt động trên không gian mạng; Thông tin về tài khoản, thông tin về giao dịch; và Các thông tin khác trong quá trình Khách Hàng sử dụng Ví điện tử Mobivi.

2.2.Phương thức thu thập Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng.

Việc thu thập các Dữ Liệu Cá Nhân cần thiết của Khách Hàng trong quá trình Khách Hàng sử dụng Ví điện tử Mobivi được thực hiện thông qua các phương thức sau:

a)Khách Hàng cung cấp cho Mobivi: Mobivi thu thập bất kỳ thông tin nào Khách Hàng cung cấp liên quan đến việc đăng ký sử dụng Ví điện tử Mobivi.

(1) Khách Hàng có trách nhiệm đảm bảo những Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng cung cấp là đầy đủ, chính xác và luôn cập nhật thông tin. Mobivi không chịu trách nhiệm trong trường hợp Khách Hàng cung cấp không chính xác hoặc không đầy đủ.

(2) Khách Hàng bảo đảm và cam kết rằng các thông tin mà Khách Hàng cung cấp cho Mobivi sẽ không nằm trong bất cứ loại thông tin nào sau đây: (i) bí mật nhà nước, (ii) bí mật kinh doanh; và (iii) bất cứ thông tin nào khác mà Khách Hàng không được phép cung cấp theo quy định của pháp luật hoặc thỏa thuận bảo mật.

b)Thu thập tự động: Mobivi tự động thu thập một số loại thông tin nhất định khi Khách Hàng tương tác trong khi sử dụng Ví điện tử Mobivi.

Mobivi có quyền thu thập các thông tin, dữ liệu liên quan đến hoạt động mà Khách Hàng thực hiện trong khuôn khổ sử dụng Ví điện tử Mobivi.

III.XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

3.1.“Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân”/ “Xử Lý Dữ Liệu” nghĩa là: một hoặc nhiều hoạt động tác động tới dữ liệu cá nhân, như: thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy dữ liệu cá nhân hoặc các hành động khác có liên quan:

3.2.Mục đích Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân

Mobivi thực hiện Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân để phục vụ cho các mục đích sau:

a)Xác thực thông tin Khách Hàng.

b)Rà soát, theo dõi quá trình sử dụng dịch vụ, thanh toán của Khách Hàng.

c)Quản lý tài khoản của Khách Hàng; xác minh và thực hiện giao dịch trực tuyến; kiểm soát, khảo sát việc truyền tải, sử dụng dữ liệu;

d)Cải thiện hình thức và nội dung của Hệ thống Ví Mobivi, nhằm điều chỉnh cho phù hợp với người dùng;

e)Nhận diện Khách Hàng truy cập vào Hệ thống Ví Mobivi, phát triển các tính năng an toàn, xác thực Khách Hàng và gửi cập nhật về dịch vụ và các thông báo quản trị;

f)Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng hoặc các hoạt động giả mạo Khách Hàng;

g)Thực hiện các hoạt động nội bộ, bao gồm, ngăn chặn gian lận và lạm dụng các hoạt động trong Hệ thống Ví Mobivi để thực hiện các hành vi trái quy định của pháp luật hoặc vi phạm nghiêm trọng các chuẩn mực đạo đức của xã hội;

h)Khắc phục lỗi phần mềm và các vấn đề về hoạt động; để tiến hành phân tích dữ liệu, kiểm tra và nghiên cứu; và để theo dõi và phân tích việc sử dụng và các xu hướng hoạt động;

i)Gửi cho Khách Hàng những thông tin liên lạc mà Mobivi nghĩ là sẽ có ích, bao gồm những thông tin về sản phẩm, dịch vụ, chương trình khuyến mại, tin tức và các sự kiện của Mobivi và các công ty khác, trong trường hợp cho phép và theo luật pháp hiện hành của địa phương; và để xử lý cuộc thi, rút thăm trúng thưởng hoặc các mục khuyến mãi khác và thực hiện bất kỳ giải thưởng nào liên quan.

j)Liên hệ và giải quyết với Khách Hàng trong những trường hợp đặc biệt;

IV.QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI DỮ LIỆU CÁ NHÂN

4.1.Quyền của Khách Hàng đối với Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng

a)Quyền được biết: Khách Hàng được biết về hoạt động Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân của mình, trừ trường hợp luật có quy định khác.

b)Quyền đồng ý: Khách Hàng được đồng ý hoặc không đồng ý cho phép Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân của mình, trừ trường hợp sau:

-Trong trường hợp khẩn cấp, cần xử lý ngay Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng có liên quan để bảo vệ tính mạng, sức khỏe của Khách Hàng hoặc người khác. Tổ chức thực hiện Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng và bên thứ ba có trách nhiệm chứng minh trường hợp này.

-Việc công khai Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng theo quy định của luật.

-Việc Xử Lý Dữ Liệu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, thảm họa lớn, dịch bệnh nguy hiểm; khi có nguy cơ đe dọa an ninh, quốc phòng nhưng chưa đến mức ban bố tình trạng khẩn cấp; phòng, chống bạo loạn, khủng bố, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật theo quy định của luật.

-Để thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng của Khách Hàng với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của luật (bao gồm thỏa thuận, hợp đồng giữa Khách Hàng và Mobivi).

-Phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước đã được quy định theo luật chuyên ngành.

c)Quyền truy cập: Khách Hàng được truy cập để xem, chỉnh sửa hoặc yêu cầu chỉnh sửa Dữ Liệu Cá Nhân của mình, trừ trường hợp luật có quy định khác.

d)Quyền rút lại sự đồng ý: Khách Hàng được quyền rút lại sự đồng ý của mình, trừ trường hợp luật có quy định khác.

e)Quyền xóa dữ liệu: Khách Hàng được xóa hoặc yêu cầu xóa Dữ Liệu Cá Nhân của mình, trừ trường hợp luật có quy định khác.

f)Quyền hạn chế Xử Lý Dữ Liệu: Khách Hàng được yêu cầu hạn chế Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng, trừ trường hợp luật có quy định khác;

Việc hạn chế Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng được thực hiện trong 72 giờ sau khi có yêu cầu của Khách Hàng, với toàn bộ Dữ Liệu Cá Nhân mà Khách Hàng yêu cầu hạn chế, trừ trường hợp luật có quy định khác.

g)Quyền cung cấp dữ liệu: Khách Hàng được yêu cầu tổ chức Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân cung cấp cho bản thân Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng, trừ trường hợp luật có quy định khác.

h)Quyền phản đối Xử Lý Dữ Liệu: Khách Hàng được phản đối tổ chức Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng thực hiện Xử Lý Dữ Liệu nhằm ngăn chặn hoặc hạn chế tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng hoặc sử dụng cho mục đích quảng cáo, tiếp thị, trừ trường hợp luật có quy định khác;

Tổ chức thực hiện Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân thực hiện yêu cầu của Khách Hàng trong 72 giờ sau khi nhận được yêu cầu, trừ trường hợp luật có quy định khác.

i)Quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện: Khách Hàng có quyền khiếu nại, tố cáo hoặc khởi kiện theo quy định của pháp luật.

j)Quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại: Khách Hàng có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật khi xảy ra vi phạm quy định về bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.

k)Quyền tự bảo vệ: Khách Hàng có quyền tự bảo vệ theo quy định của pháp luật, hoặc yêu cầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thực hiện các phương thức bảo vệ quyền dân sự theo quy định tại Điều 11 Bộ luật Dân sự.

4.2.Nghĩa vụ của Khách Hàng đối với Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng

a)Tự bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng; yêu cầu các tổ chức, cá nhân khác có liên quan bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng.

b)Tôn trọng, bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân của người khác.

c)Cung cấp đầy đủ, chính xác Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng khi đồng ý cho phép Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân.

d)Tham gia tuyên truyền, phổ biến kỹ năng bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân.

e)Thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân và tham gia phòng, chống các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân.

V.CÁC CHẤP THUẬN CỦA KHÁCH HÀNG

5.1.Chấp thuận để Mobivi thực hiện các cuộc goi, gửi tin nhắn quảng cáo

a)Bằng việc gửi/cung cấp thông tin đến Mobivi, Khách Hàng đăng ký việc nhận thông tin quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ và các thông tin khác từ Mobivi, bất kể được thể hiện dưới hình thức nào, bao gồm nhưng không giới hạn bởi tin nhắn, thư điện tử hay cuộc gọi, miễn là phù hợp với quy định của pháp luật vào từng thời điểm. Theo đó, Mobivi có thể sử dụng các thông tin Khách Hàng đã cung cấp cho các mục đích nêu trên.

b)Khách Hàng có quyền hủy đăng ký nhận thông tin quảng cáo tại bất kỳ thời điểm nào bằng cách thực hiện theo hướng dẫn của Mobivi.

5.2.Chấp thuận để Mobivi Xử Lý Dữ Liệu

a)Bằng việc đăng ký sử dụng Ví điện tử Mobivi, Khách Hàng xác nhận đã được Mobivi thông báo về Chính sách này và đã đọc, hiểu toàn bộ các nội dung trong Chính sách này.

b)Bằng việc đăng ký sử dụng Ví điện tử Mobivi, Khách Hàng xác nhận đồng ý cho phép Tổ chức thực hiện Xử Lý Dữ Liệu đối với Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng (như được quy định tại Chính sách này) thực hiện các hoạt động Xử Lý Dữ Liệu đối với Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng.

c)Khách Hàng đồng ý không hủy ngang việc miễn trừ cho tổ chức thực hiện Xử Lý Dữ Liệu đối với Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng khỏi việc thông báo cho Khách Hàng trước khi tiến hành xử lý Dữ Liệu Cá Nhân.

5.3.Điều kiện sử dụng Ví điện tử Mobivi liên quan đến Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng

a)Khách Hàng hiểu rõ việc Tổ chức thực hiện Xử Lý Dữ Liệu đối với Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng (như được quy định tại Chính sách này) được Xử Lý Dữ Liệu đối với Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng là điều kiện cần để Khách Hàng có thể được sử dụng Ví điện tử Mobivi. Theo đó, Khách Hàng đồng ý không hủy ngang việc tiếp tục duy trì sự chấp thuận này cho đến khi Khách Hàng hoàn thành tất cả các nghĩa vụ phát sinh trong quá trình sử dụng Ví điện tử Mobivi và đồng ý cho tổ chức thực hiện Xử Lý Dữ Liệu đối với Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng được Xử Lý Dữ Liệu đối với Dữ Liệu Cá Nhân cho tới khi Khách Hàng hoàn thành tất cả các nghĩa vụ phát sinh trong quá trình sử dụng Ví điện tử Mobivi.

b)Khách Hàng cam kết tạm hoãn việc sử dụng quyền liên quan đến Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng gồm: quyền rút lại sự đồng ý, quyền xóa Dữ Liệu Cá Nhân, quyền hạn chế Xử Lý Dữ Liệu, quyền phản đối Xử Lý Dữ Liệu cho tới khi Khách Hàng hoàn thành tất cả các nghĩa vụ phát sinh trong quá trình sử dụng Ví điện tử Mobivi.

Thời điểm Mobivi phải thực hiện các yêu cầu đối với các quyền nêu trên của Khách Hàng sẽ được bắt đầu kể từ thời điểm Khách Hàng hoàn thành tất cả các nghĩa vụ phát sinh trong quá trình sử dụng Ví điện tử Mobivi.

c)Khách Hàng cam kết đã hiểu rõ quyền và nghĩa vụ liên quan đến việc Xử Lý Dữ Liệu và đồng ý không hủy ngang việc Tổ chức thực hiện Xử Lý Dữ Liệu đối với Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng thực hiện các nội dung trong Mục V này không được xem là hành vi vi phạm quyền của Khách Hàng trong mọi trường hợp.

d)Khách Hàng cam kết không hủy ngang việc miễn trừ cho Tổ chức thực hiện Xử Lý Dữ Liệu đối với Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng khỏi mọi trách nhiệm phát sinh trong quá trình thực hiện điều khoản này, bao gồm nhưng không giới hạn việc từ bỏ các quyền quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện, quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại, quyền tự bảo vệ.

VI.LƯU TRỮ THÔNG TIN

6.1.Mobivi lưu trữ thông tin cá nhân của Khách Hàng cho đến khi Khách Hàng hoàn tất toàn bộ nghĩa vụ phát sinh trong quá trình sử dụng các dịch vụ, tiện ích được cung cấp trên Hệ thống Ví Mobivi và quá trình sử dụng Ví điện tử Mobivi theo thỏa thuận giữa Mobivi với Khách Hàng, theo quy định của pháp luật và khi quý Khách Hàng đề nghị rút lại sự đồng ý cho phép xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng.

6.2.Dữ liệu cá nhân của Khách Hàng do Mobivi lưu trữ sẽ được bảo mật bằng các biện pháp kỹ thuật cần thiết và hợp lý.

VII.ĐỊA CHỈ CỦA BÊN KIỂM SOÁT VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU

CÔNG TY CỔ PHẦN HỖ TRỢ DỊCH VỤ THANH TOÁN VIỆT PHÚ

Địa chỉ trụ sở: 33 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Bộ phận tiếp nhận: Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng/ Bộ phận Kinh doanh

Hotline: 18006669

Email: callcenter@movi.vn

VIII.CHIA SẺ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

8.1Bảo mật thông tin của Khách Hàng là ưu tiên số một, có ý nghĩa thực sự quan trọng trong hoạt động kinh doanh của Mobivi. Chúng tôi cam kết sẽ thực hiện những biện pháp kỹ thuật cần thiết, hợp lý để đảm bảo cho thông tin của quý Khách Hàng được giữ bí mật và chỉ được chia sẻ, cung cấp cho Bên thứ ba khi đáp ứng những điều kiện nhất định.

8.2.Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng có thể chia sẻ cho Bên thứ ba trong những trường hợp sau đây:

a)Với các công ty con và các đơn vị trực thuộc của Mobivi cung cấp các dịch vụ hoặc tiến hành xử lý dữ liệu thay mặt Chúng tôi hoặc nhằm mục đích tập trung dữ liệu và/hoặc hậu cần;

b)Với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phản hồi yêu cầu về thông tin của cơ quan có nêu trên nếu Chúng tôi tin rằng việc tiết lộ đó là phù hợp với, hoặc được yêu cầu bởi bất kỳ luật, quy định, hoặc quy trình pháp lý hiện hành nào;

c)Với các viên chức thực thi pháp luật, các cơ quan chính quyền hoặc các Bên thứ ba khác nếu chúng tôi có căn cứ để xác định các hành động của quý Khách Hàng là không phù hợp với các thỏa thuận giữa Mobivi và Khách Hàng hoặc các chính sách hoặc để bảo vệ quyền, tài sản hoặc vì sự an toàn của Hệ thống Ví điện tử Mobivi hoặc các bên khác;

d)Theo cách khác nếu Mobivi thông báo cho Khách Hàng và Khách Hàng chấp thuận với việc chia sẻ thông tin đó.

IX.BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM AN TOÀN THÔNG TIN

9.1.Để đảm bảo được bảo mật thông tin, thì an toàn thông tin là điều kiện tiên quyết. Việc bảo mật Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng được thực hiện bằng các biện pháp sau:

a)Mọi thông tin thu thập vào điều được mã hóa bằng Secure Sockets Layer (SSL) và lưu giữ tập trung và an toàn tại hệ thống máy tính đặt tại Data Center.

Quyền yêu cầu cung cấp thông tin hoặc truy xuất dữ liệu từ hệ thống quản lý dữ liệu được phân cấp theo chức năng, nhiệm vụ trên nguyên tắc: (i) Chỉ có thể được truy cập bởi những cá nhân được nêu tên và có quyền là nhân viên của Công ty, trên nguyên tắc “cần biết”; (ii) Thông tin mật được lưu giữ trong các thư mục có thiết lập kiểm soát truy cập (bảo vệ với mật khẩu); và (ii) Phải sử dụng siêu dữ liệu làm nhãn thông tin.

b)SHA-512 (Secure Hash Algorithm) là thuật giải có khả năng mã hóa một chiều có thường được sử dụng để giảm thiểu các cuộc tấn công BruceForce và các cuộc tấn công có thể dự đoán trước các khóa yếu như mật khẩu.

c)Base64 là một chương trình mã hóa chuỗi ký tự bằng cách dùng thay thế các ký tự trong bảng mã ASCII 8 bit thông dụng thành bảng mã 6 bit. Nó thường được sử dụng để mã hóa các tập tin đa phương tiện (hình ảnh, âm thanh, video,…). Ký tự 64 trong Base64 là đại diện cho 64 ký tự trong bãng mã ASCII

d)Để đảm bảo hơn nữa tính an toàn và bảo mật của thông tin, các thông tin Khách Hàng gửi đến Hệ thống Ví điện tử Mobivi cũng được mã hóa bằng SSL.

e)Hệ thống Ví điện tử Mobivi sử dụng hệ thống đường truyền đi qua AWS VPN Network. Thiết lập VPN (“Virtual Private Cloud”) site-to-site từ văn phòng tới AWS VPN gateway (cổng), cho phép Hệ thống Ví điện tử Mobivi kiểm soát hoàn toàn môi trường mạng ảo bao gồm vị trí đặt tài nguyên, hoạt động kết nối và bảo mật dữ liệu.

f)Biện pháp tường lửa và những công nghệ bảo mật thông tin khác sẽ được sử dụng để ngăn chặn các sự xâm nhập trái phép.

9.2.Bên cạnh đó, Khách Hàng cũng góp phần quan trọng trong việc bảo vệ thông tin cá nhân. Khách Hàng sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trong việc lưu giữ an toàn Tên sử dụng và Mật khẩu được cung cấp để truy cập Hệ thống Ví điện tử Mobivi. Khách Hàng phải luôn cẩn trọng, ý thức đầy đủ và có trách nhiệm trong việc sử dụng và tiết lộ những thông tin này. Khách Hàng cũng phải chịu mọi trách nhiệm khi có bất kỳ hậu quả gì xảy ra do việc tiết lộ/để lộ thông tin này.

9.3.Tuy nhiên, do hạn chế về mặt kỹ thuật và Khách Hàng cũng cần biết rằng việc truyền thông tin trên đường truyền internet không thể bảo mật tuyệt đối 100%. Do vậy, Chúng tôi không thể đưa ra một cam kết chắc chắn rằng những thông tin mà Khách Hàng cung cấp cho Chúng tôi được bảo mật tuyệt đối an toàn.

Chúng tôi cam kết nỗ lực đảm bảo sự an toàn và ổn định của toàn bộ hệ thống kỹ thuật. Tuy nhiên, trong trường hợp xảy ra sự cố lỗi kỹ thuật liên quan đến hệ thống Hệ thống Ví điện tử Mobivi, Công ty sẽ ngay lập tức áp dụng các biện pháp để đảm bảo quyền lợi cho Khách Hàng.

9.4.Trường hợp phát hiện thông tin của Khách Hàng bị tiết lộ cho một bên thứ ba bất kỳ mà không được sự chấp thuận của Khách Hàng, vui lòng liên hệ Mobivi ngay lập tức, theo thông tin sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN HỖ TRỢ DỊCH VỤ THANH TOÁN VIỆT PHÚ

Địa chỉ: 33 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Bộ phận tiếp nhận: Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng/ Bộ phận Kinh doanh

Hotline: 18006669

Email: callcenter@movi.vn

Công ty sẽ rà soát và xử lý trong thời gian sớm nhất và gửi thông báo/ phản hồi đến Khách Hàng thông qua các phương thức đã thông báo trước đó.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự truy cập, đánh cắp trái phép thông in cá nhân của Khách Hàng khi Chúng tôi đã thực hiện các biện pháp kỹ thuật cần thiết để bảo mật thông tin và/hoặc khi Khách Hàng tiết lộ thông tin với các Bên thứ ba.

X.CHUYỂN DỮ LIỆU RA NƯỚC NGOÀI

10.1.Nhằm thực hiện mục đích xử lý dữ liệu cá nhân tại Chính sách này và các thỏa thuận giữa Khách Hàng và Mobivi, Chúng tôi có thể phải cung cấp/chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân của Khách hàng đến các bên thứ ba liên quan của Mobivi và các bên thứ ba này có thể tại Việt Nam hoặc bất cứ địa điểm nào khác nằm ngoài lãnh thổ Việt Nam.

10.2.Trong trường hợp (i) cung cấp, chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng đến các Bên thứ ba nằm ngoài phạm vi lãnh thổ của nước Việt Nam; và/hoặc (ii) sử dụng dịch vụ lưu trữ dữ liệu của Bên thứ ba với hệ thống máy chủ được đặt ngoài phạm vi lãnh thổ của nước Việt Nam (“Chuyển dữ liệu ra nước ngoài”), Mobivi sẽ đảm bảo tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và các quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến việc chuyển dữ liệu cá nhân ra nước ngoài.

XI.THAY ĐỔI, RÚT LẠI SỰ ĐỒNG Ý, XÓA VÀ HỦY BỎ THÔNG TIN CÁ NHÂN

11.1.Nếu thông tin cá nhân của Khách Hàng có sự thay đổi, Khách Hàng có thể sửa, cập nhật bằng cách liên hệ với Bộ phận Chăm sóc khách hàng của Chúng tôi, theo thông tin sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN HỖ TRỢ DỊCH VỤ THANH TOÁN VIỆT PHÚ

Địa chỉ: 33 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Bộ phận tiếp nhận: Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng/ Bộ phận Kinh doanh

Hotline: 18006669

Email: callcenter@movi.vn

11.2.Quy trình yêu cầu rút lại sự đồng ý, yêu cầu xóa Dữ Liệu Cá Nhân, yêu cầu hạn chế Xử Lý Dữ Liệu, yêu cầu phản đối Xử Lý Dữ Liệu

a)Khách Hàng được quyền gửi yêu cầu rút lại sự đồng ý, yêu cầu xóa Dữ Liệu Cá Nhân, yêu cầu hạn chế Xử Lý Dữ Liệu, yêu cầu phản đối Xử Lý Dữ Liệu đến Mobivi theo thông tin sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN HỖ TRỢ DỊCH VỤ THANH TOÁN VIỆT PHÚ

Địa chỉ trụ sở: 33 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Bộ phận tiếp nhận: Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng

Hotline: 18006669

Email: callcenter@movi.vn

b)Sau khi Khách Hàng hoàn thành tất cả các nghĩa vụ phát sinh trong quá trình sử dụng Ví điện tử Mobivi và Mobivi nhận được yêu cầu yêu cầu rút lại sự đồng ý, yêu cầu xóa Dữ Liệu Cá Nhân, yêu cầu hạn chế Xử Lý Dữ Liệu, yêu cầu phản đối Xử Lý Dữ Liệu theo các biểu mẫu và hình thức gửi do Mobivi quy định tại từng thời điểm, Mobivi sẽ xử lý yêu cầu này của Khách Hàng.

c)Các yêu cầu của Khách Hàng phải được thể bằng văn bản có chữ ký xác nhận của Khách Hàng với đầy đủ các thông tin sau: thông tin cá nhân của Khách Hàng (Họ và tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, địa chỉ liên hệ, CMND/CCCD, ...), nội dung yêu cầu, thời điểm thực hiện yêu cầu, lý do yêu cầu và các nội dung khác theo yêu cầu của Mobivi tại từng thời điểm.

d)Việc thực hiện các yêu cầu của Khách Hàng sẽ tuân theo các chính sách của Mobivi trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành.

e)Thời hạn để Mobivi xem xét và xử lý yêu cầu sẽ theo chính sách của Mobivi tại từng thời điểm trên cơ sở tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành.

XII.CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

12.1.Chính sách này có thể được sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh tùy từng thời điểm, tùy thuộc vào sự phát triển của dịch vụ trên website Ví điện tử Mobivi/ ứng dụng Ví Mobivi và/hoặc sự thay đổi của hệ thống pháp luật liên quan, theo quyết định của Mobivi.

12.2.Trường hợp có sự thay đổi, Chúng tôi sẽ thông có thông báo trước ít nhất ít nhất 05 (năm) ngày trên website www.mobivi.vn và/hoặc ứng dụng Ví Mobivi. Ngoại trừ các nội dung liên quan đến Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân, việc thay đổi, bổ sung, điều chỉnh các nội dung khác của Chính sách sẽ có hiệu lực ngay khi hết thời hạn thông báo nêu trên. Vì vậy, vui lòng kiểm tra/tham khảo Chính sách này thường xuyên trên website và/hoặc ứng dụng Ví Mobivi.

12.3.Khi tiếp tục sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của Ví điện tử Mobivi, sau khi các thay đổi về Chính sách nêu trên được đăng tải và hết thời hạn thông báo, việc này đồng nghĩa với việc là Khách Hàng đã biết, hiểu rõ và mặc nhiên chấp nhận đối với toàn bộ những nội dung sửa đổi, bổ sung Chính sách đó.

12.4.Việc thay đổi, bổ sung, điều chỉnh các nội dung liên quan đến Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân trong Chính sách sẽ được thông báo và lấy sự chấp thuận của Khách Hàng trước khi áp dụng.

12.5.Trong trường hợp có bất kỳ tranh chấp, bất đồng nào xảy ra từ, bởi và liên quan đến Chính sách này, tranh chấp, bất đồng sẽ được ưu tiên giải quyết thông qua thương lượng, hòa giải trên tinh thần hợp tác và tôn trọng lẫn nhau. Nếu không đạt được thỏa thuận thông qua thương lượng, hòa giải thì Hai Bên đồng ý sẽ đưa tranh chấp lên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (“VIAC”) để giải quyết.

12.6.Nếu có bất kỳ thắc mắc, ý kiến đóng góp, phản hồi về Chính sách, Khách Hàng có thể liên hệ với Bộ phận Chăm sóc khách hàng của Chúng tôi theo thông tin nêu trên để được giải đáp và ghi nhận.